AVG Privacy

Per 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens van kracht. Deze wet, afgekort AVG, heeft als doel de persoonsgegevens van mensen beter te beschermen.

Ook ik als RT’er sla persoonsgegevens op en daarom heb ook ik met deze nieuwe wet te maken. Één van de eisen van de nieuwe wet is, dat ik duidelijk aan u kenbaar moet maken waarom ik deze gegevens verzamel, wat ik met deze gegevens kan doen na uw toestemming, hoe ik deze gegevens bescherm, wat uw rechten zijn, wat u kunt doen als u het niet eens bent met het feit dat ik persoonsgegevens opsla en wat er (voor u) verandert. In dit artikel wil ik antwoord geven op bovenstaande vragen.
Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij via e-mail: marlieke.mulder@gmail.com.

Wie is RT met me mee?

RT met me mee is een eenmanszaak, praktijk houdende te Berkel-Enschot (5056 SM) aan de Klaproosstraat 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54793335

Hoe gebruikt RT met me mee uw gegevens?

Hieronder volgt een overzicht van de doeleinden waarvoor RT met me mee persoonsgegevens verwerkt. Hierbij is telkens aangegeven welke gegevens RT met me mee voor het specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door RT met me mee worden bewaard.

Dienstverlening, klantbeheer en financiële administratie

Doeleinde: het verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), e-mailadres, dossiergegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te verlenen, gegevens die tijdens de dienst gegeneerd worden

Grondslag: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: facturatie

Gegevens: NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), e-mailadres, dossiergegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te verlenen, gegevens die tijdens de dienst gegeneerd worden

Grondslag: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijg ik uw persoonsgegevens?

RT met me mee heeft gegevens over u en uw kind in bezit, omdat u die gegevens aan mij hebt verstrekt.

Welke persoonsgegevens sla ik op?

Uw NAW gegevens (naam, adres en woonplaats), telefoonnummers waarop u te bereiken bent en e-mailadressen om zo met u te kunnen communiceren en mijn facturen aan u te kunnen versturen.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik ik over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan.

Recht van inzage?

U kunt uw gegevens en die van uw kind bekijken en zo nodig wijzigen. Als u deze gegevens wilt inzien zoals ze zijn vastgelegd bij RT met me mee, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Mocht u na inzage veranderingen willen aanbrengen in de persoonsgegevens (wijziging, verbetering, aanvulling of afscherming), kunt u hiertoe een verzoek indienen bij RT met me mee.

Beperking van verwerking

U hebt het recht om RT met me mee te verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van RT met me mee of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor bepaalde gegevensverwerking uw toestemming heeft, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dit heeft voor het verleden geen gevolgen, maar het betekent wel dat ik de gegevens dan niet meer mag verwerken. Het kan zijn dat RT met me mee je hierdoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Op mijn intakeformulier vraag ik aan u toestemming of u akkoord gaat met contact/gegevensuitwisseling met de school van uw kind en of u mij inzage geeft in onderzoeksverslagen van bijvoorbeeld een orthopedagoog die uw kind heeft onderzocht.

Kunnen persoonsgegevens met derden worden gedeeld?

Uw gegevens en die van uw kind kunnen alleen worden gedeeld na het geven van uw toestemming hiervoor. Ik zal hierover persoonlijk contact met u opnemen.

Hoe bescherm ik uw persoonsgegevens?

Ik heb uw gegevens en die van uw kind in een ordner zitten die in een afsluitbare kast staan. Digitaal vastgelegde gegevens zijn versleuteld opgeslagen. De toegang tot mijn digitale apparatuur en informatie is beveiligd door firewalls, toegangscodes in combinatie met een “two-factor” authenticatie mechanisme. 

Hoe kunt u aangeven dat uw persoonsgegevens uit het systeem moeten worden verwijderd?

In de nieuwe wet is bepaald dat ik uw gegevens en die van uw kind definitief moet verwijderen op uw verzoek. Mocht u willen dat de gegevens definitief worden verwijderd, geef dit dan aan via een e-mail verzoek. Op mijn intakeformulier tijdens het kennismakingsgesprek tekent u ervoor dat de gegevens in mijn dossier vijf jaar worden bewaard. Mocht u eerder uitgeschreven willen worden, dan kunt u een e-mail sturen naar marlieke.mulder@gmail.com.

Wat verandert er met ingang van de nieuwe wet?

Voor u niet zoveel, want ik was al strikt in het gebruik van uw (NAW) gegevens. Zo heb ik nooit (persoons)gegevens met derden gedeeld en evenmin contact opgenomen met betrokkenen zonder uitdrukkelijke toestemming van mijn cliënten.